ปภ.เชื่อมข้อมูลสาธารณภัยทางน้ำรับมือสถานการณ์

ปภ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณภัยด้านน้ำให้มีเอกภาพ ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันภัยพิบัติ ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ทั้งภัยแล้ง และอุทกภัยเกิดบ่อยครั้งและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น รัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงทุกมิติ โดยเฉพาะการจัดทำฐานข้อมูลสาธารณภัยด้านน้ำที่ครอบคลุมทุกด้าน จะทำให้การวิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยมีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ดังนั้น ปภ.จึงได้จัดประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลเพื่อหาแนวทางการจัดทำมาตรฐานการนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยด้านน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อศึกษาทบทวน Read More …